هيات امناي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفي:
هيات امنا عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه وظايف و اختيارات آن درقانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي‌ (‌مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و ۲۳/۱۲/۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (‌مصوب مورخ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شوراي اسلامي) به شرح ذيل تعيين شده است.
الف- تصويب آيين نامه داخلي
ب- تصويب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود.
د- تصويب بودجه تفصيلي موسسه
هـ - تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه
ج- كوشش براي جلب كمك هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي،تجهيزاتي،ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
ي- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي (كارشناسان و تكنيسين ها) كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.
ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي،خدماتي،كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق،حق التدريس ،حق الزحمه، حق التاليف و نظايرآن.
م- بررسي گزارش موسسه كه ازطرف رئيس موسسه ارائه مي شود
ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه بمنظور هماهنگي پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
 
اعضاي هيات امنا: (حقيقي و حقوقي)
۱-دكترمحمد فرهادي - وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا
۲-دكتر علي اصغر رستمي ابوسعيدي - مشاور وزير و رئيس مركز هيات هاي امنا و هيات هاي مميزه
۳-حجت الاسلام و المسلمين حسن‌آقا نظري - رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبير هيات امنا
۴-دكتر محمود صادقي – رئيس كميسيون دائمي هيات امنا
۵-نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۶- آيت اله سيد محمد غروي
۷- آيت اله عليرضا اعرافي
۸- حجه الاسلام و المسلمين دكتر احمد احمدي
۹- حجه الاسلام والمسلمين دكتر محسن قمي
۱۰- دكتر محمدسعيد تسليمي
۱۱- دكتر مصطفي دلشاد تهراني

 

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.