ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)اسكندری محمدحسین علوم سياسي1241398
2درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي11311397
3مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي8681397
4مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي7611397
5بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي16291396
6ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي19461396
7برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي21651395
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي39301395
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي54541393
10مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي60111393
11گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي59721392
12کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي29221392
13سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي51421390
14سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي49511390
15پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي870911383
16فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي1006191379