ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي4501395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي18271395
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي30001393
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي29021393
5گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي36121392
6کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي15601392
7سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي24131390
8سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي21711390
9پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي808261383
10فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي927621379