ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي7501396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي8911396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي12051395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي29521395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39881393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي40441393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي44451392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22331392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36751390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي33271390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي828931383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي961471379