ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي541396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي2571396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي7961395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي24091395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي34961393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي34571393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي39801392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي19211392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي30551390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي27321390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي815751383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي942931379